บรรยายพิเศษ “ชุมชนเข้มแข็ง : หัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ๓ พ.ค.๖๑Facebook


บรรยายพิเศษ “ชุมชนเข้มแข็ง : หัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
การประชุมเวที Kick off สานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ พิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....
วันที่ ๓ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมริชมอนด์ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  237

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา