การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย 13 มี.ค.61 3/3Facebook


การสัมมนาวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ"

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชบุรี
การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12
ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย
-ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
-แพทย์หญิง ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
-นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มธ.
-นายพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  182

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา