ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตอนที่ 4/4

Facebook


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุขะวัฒโก ชั้น ๔ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

การขับเคลื่อนตามหมวดของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ แบ่งกลุ่มย่อยจํานวน ๔ กลุ่ม ใช้กระบวนการแบบ world café

แลกเปลี่ยนสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาช่องว่างอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการทํางานร่วมกัน

กลุ่มที่ ๑ หมวดที่ ๒ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย
กลุ่มที่ ๒ หมวดที่ ๓ ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
กลุ่มที่ ๓ หมวดที่ ๔ บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นําด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม
กลุ่มที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะ
โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  742

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา