จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 15 เสวนานโยบายสาธารณะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

Facebook


รายการ จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 15 เสวนานโยบายสาธารณะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ฐานรากของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พุทธศักราช 2560 เปิดตัวด้วยการหลั่งไหล เดินทางมาร่วมงานของเหล่าบรรดาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพซึ่งมีทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และแม้แต่ละคน จะมาจากต่างถิ่น ต่างสถานะ แต่ภาษาที่ใช้ในการพูดคุยเสวนาด้วยกันครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นภาษาเดียวกัน นั่นก็คือ “ภาษาสุขภาพนั่นเอง”

“สมัชชาสุขภาพ” คือ กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม

สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พุทธศักราช 2560 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยรูปแบบและกระบวนการในภาพรวม ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอมาโดยตลอด จนกระทั่งได้เอกสารหลักและร่างมติประกอบระเบียบวาระ สำหรับการประชุมพิจารณาหาฉันทะมติ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้...

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  965

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหากขป. Soft Power Concept to Action  12 ธ.ค. 61 1/3

กขป. Soft Power Concept to Action 12 ธ.ค. 61 1/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 311

กขป. Soft Power Concept to Action  12 ธ.ค. 61 2/3

กขป. Soft Power Concept to Action 12 ธ.ค. 61 2/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 371

กขป. Soft Power Concept to Action  12 ธ.ค. 61 3/3

กขป. Soft Power Concept to Action 12 ธ.ค. 61 3/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 327

ธนาคารเวลา : นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย 12 ธ.ค. 61 1/2

ธนาคารเวลา : นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย 12 ธ.ค. 61 1/2

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 369