จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 11 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ....

Facebook


รายการ จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 11 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ....

ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือตั้งแต่ปี 2553 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้มีการขับเคลื่อนประเด็นนี้ขึ้นมาจนเป็น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในประเด็น “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” โดยมติดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการ เป็นมติสมัชชาสุขภาพขาเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และมีขอบเขตการทำงานขยายวงกว้างมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างจริงจัง อีกทั้งทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำเรื่องดังกล่าวขึ้นปรึกษากับสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปสู่เกณฑ์การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ทั้งประเทศ

จนล่าสุดได้มีการจัดทำเวทีรับฟังความเห็นต่อ ร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.... ขึ้น เพื่อหวังสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย โดยเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากภาคีหลักที่เกี่ยวข้อง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1446

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา