ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับที่ 1 ?

Facebook


ร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับนี้ ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสอดคล้องกับการปฏิรูปและพัฒนาพระพุทธศาสนา โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองได้ สามารถเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนหรือชุมชน มีหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สช. หรือ สสส. เข้ามามีส่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะ การออกกำลังกาย และโภชนาการที่ดีแก่พระสงฆ์”

ทั้งนี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.... จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง ก่อนนำมาปรับปรุงร่าง และนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม และประกาศในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ปลายปีนี้ เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานตามธรรมนูญฯต่อไป

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  532

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   8 พฤศจิกายน 2560

หมวด:   ธรรมนูญสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(109ดาวน์โหลด)