เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 2/2Facebook


การเสวนาวิชาการ “สิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและแนวปฏิบัติกรณีการเสียชีวิตที่บ้าน” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์(ซ.วิภาวดีรังสิต 64)
เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต”
โดยวิทยากร - นางสาว ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์ นพ.กิตติพล นาควิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  868

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา