พิธีเปิด และภาพรวม การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1

Facebook


พิธีเปิด และภาพรวม การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตกุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เปิดการประชุมโดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  865

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา