การสร้างเสริม สุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดย พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทยFacebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฎิรูปสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานภูมิปัญญา-ประชารัฐ จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 13 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 27-28 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องย่อยที่ ๒ ห้องประชุมโลตัส นำเสนอข้อมูลนำเข้าประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๒ ประเด็น “จากเจตนารมณ์และหลักการสำคัญ สู่การพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ประเด็น การสร้างเสริม สุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดย พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย กรมอนามัย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  299

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา