infographic สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคืออะไร ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙Facebook


สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคืออะไร

Info graphic ประกอบการจัดประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่9
เพื่ออธิบายกระบวน เพื่อให้ได้ข้อเสนอนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กำหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อ
- เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
- เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทาง นโยบาย
- เป็นกระบวนการการทำงานโดยยึดหลัก สามเหลี่ยมขเยื่อนภูเขา โดยใช้พลังทางความรู้ พลังทางสังคม พลังทางภาครัฐและการเมือง

โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งหวังจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
4. มีข้อเสนอที่สอดคล้องกับ ธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ และกรอบทิศทางนโยบาย ทั้งในระดับ พื้นที่ ระดับชาติ และระดับ สากล

โดยการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะแต่งตั้งคณะ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกลไกรับผิดชอบ ที่สามารถแต่งตั้ง อนุกรรมการ และกลไก อื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเมด้วยกระบวนการดังนี้
1. เปิดรับประเด็น ตลอดทั้งปี จากหลากหลายช่องทาง แบ่งเป็นประเด็นที่เสนอตามปกติ และประเด็นปัญหาเร่งด่วน
2. การพิจจารณาคัดเลือกประเด็น โดยพิจจารณาจาก
- ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ความรุนแรงต่อผลกระทบของสุขภาพ
- ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธาณะ
- ประเด็นที่มีแนวโน้มผลักดัน เข้าเป็นนโยบายและส่งผลต่อเนื่องในทางปฎิบัติได้
3. การประกาษระเบียบวาระการประชุมต่อสาธารณะ
4. การพัฒนาเอกสาร ความเป็นมาและข้อเสนอทางนโยบาย
5. การรับฟังข้อเสนอ เพื่อนำความคิดเห็นมาปรัปปรุว เพื่อพิจจารณา
6. การประชุมพิจจารณา หาข้อสรุปต่อข้อเสนอนโยบาย
7. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samatcha.org/nha/website/mains/index/9/2016

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1025

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา