สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 1 ก.ย. 59 ตอน1/2

Facebook


เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.ห้องประชุมฟีนิกส์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี


ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งที่ประชุม
• ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ
• รายงานผลสำเร็จและอุปสรรคของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ
ฉบับที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อการพิจารณา
• กรอบวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
• ประเด็นยุทธศาสตร์ (6 ประเด็น)
• มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ (4 มาตรการ)
• กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ 3

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  946

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา