การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน” วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตอนที่ 2/2

Facebook


การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน” วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
กล่าวเปิดการประชุม โดย
นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
ปาฐกถาพิเศษ “ตรวจสุขภาพเพื่อใคร”
โดย นพ. อำพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดกติกาการประชุม
โดย นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
การจัดทำร่างแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน
โดย นพ. ภาสกร ชัยวานิชศิริ
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข

นำเสนอผลการพิจารณาร่างแนวทางการตรวจสุขภาพฯ และร่างมติฯ
รับรองร่างแนวทางการตรวจสุขภาพฯและร่างมติฯโดย ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  821

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา