Infographic ประเด็นที่๔ : นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘Facebook


Infographic ประเด็นที่๔ : นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘


นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่แปด
ได้พิจารณาเรื่อง นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
กังวล ต่อการเพิ่มของปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไป ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทย
ตระหนัก ว่าการลดบริโภคเกลือและโซเดียมมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต
รับทราบ กระแสความเคลื่อนไหวในระดับโลกในการกำหนดเป้าหมายที่จะลดการบริโภคเกลือและโซเดียมลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๖ ได้มีฉันทมติรับรองให้การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเป็น ๑ ใน ๙ เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
รับทราบ การดำเนินการลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โดยการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกับการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยสนับสนุนให้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
ชื่นชม เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เช่น เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ชื่นชม เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่างนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล HYPERLINK "http://www.thaincdnet.com/"; \t "_blank" \o "#"แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ HYPERLINK "http://www.ihpp.thaigov.net/"; \t "_blank" \o "#"สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นต้น

จึงมีมติดังต่อไปนี้
ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกรมอนามัย สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา HYPERLINK "http://www.facebook.com/thailifestyle"; \t "_blank" \o "#"สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑ จัดทำยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกการดำเนินงานระดับชาติ ในการประสานงานและบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
๑.๓ สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
๑.๔ กำหนดมาตรฐานและออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหารประเภทต่าง ๆ ที่ผลิตทั้งในและนอกประเทศ
๑.๕ รณรงค์ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๖ เฝ้าระวัง กำกับและประเมินผลพฤติกรรม ปัจจัยแวดล้อมและภาระโรค รวมทั้งติดตามปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร และปริมาณเกลือและโซเดียมที่ประชาชนบริโภค
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ในการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โดย
๒.๑ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนทุกแขนง และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สร้างความตระหนักรับรู้ในหมู่ประชาชนทุกวัย โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ในรูปแบบที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงและนำไปใช้ปฏิบัติได้ในการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม โดยลดการปรุงหรือเติมเครื่องปรุงรส น้ำปลา ซีอิ๊ว ปลาร้า เป็นต้น
๒.๒ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตร หรือบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ในสถานศึกษาทุกระดับ
ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพทุกระดับ ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรการที่เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตอาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมบริโภค การปรุงอาหารในครัวเรือนและร้านค้าเพื่อให้มีอาหารที่มีเกลือและโซเดียมต่ำ
ขอให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารและผู้ประกอบการด้านอาหาร สมาคมภัตตาคาร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย นักวิจารณ์และนักชิมอาหาร ทบทวน พัฒนา ส่งเสริมปรับปรุงตำรับอาหาร และทำผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหารประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือ และโซเดียมต่ำอย่างเป็นรูปธรรมเชิงพาณิชย์
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เช่น คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันการศึกษาสนับสนุนการดำเนินงาน
๖.๑ การวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดเกลือและโซเดียมในอาหาร และการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๖.๒ การวิจัยพัฒนากฎหมาย เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งควบคุมการโฆษณาอาหารที่มีเกลือและโซเดียมสูง
ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ร่างมติ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ได้ที่

สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๔ (Doc) (PDF)
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/29/56/157/295/295_20151119082706.doc

สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๔ ผนวก ๑ (Doc) (PDF)
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/29/56/157/297/297_20151119082933.doc

สมัชชาสุขภาพ ๘ / ร่างมติ ๔ (Doc) (PDF)
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/29/56/157/299/299_20151119083107.doc

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1072

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา