การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ขา(ไม่)เคลื่อนสำคัญกว่าขาขึ้น วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 3/4

Facebook


หัวข้อ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ:ขา(ไม่)เคลื่อนสำคัญกว่าขาขึ้น
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
ห้องย่อยที่ ๑ แซฟไฟร์ ๒๐๑

ผู้ร่วมอภิปรายนำ

๑. ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. ดร.เพ็ญแข ลาภยิ่ง กรมอนามัย
๔. คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ภาคธุรกิจ
๕. คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ภาคประชาสังคม

ผู้ดำเนินรายการ: ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

ความเป็นมา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือและกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้ พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีการจัดงานแล้วรวม ๗ ครั้ง ทำให้มีมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รวม ๖๔ มติ โดยที่ผ่านมามีความพยายามในการผลักดันให้มีการนำมติฯไปสู่การกำหนดเป็นนโยบาย
ของรัฐ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
พบว่า หลายมติมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติพอสมควร มีกลไกรับผิดชอบขับเคลื่อนงานชัดเจน แต่
หลายมติก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
การทำความเข้าใจถึงปัจจัย เงื่อนไขที่กำหนดความสำเร็จของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติตั้งแต่กระบวนการพัฒนาระเบียบวาระถึงการขับเคลื่อนมติฯเป็นสิ่งสำ คัญที่จะทำให้การปรับ
แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ผลสำเร็จได้อย่างเป็นระบบดังนั้น สช.จึงได้ทำการ
สนับสนุนให้มี “การศึกษาถึงปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การ
ปฏิบัติ” เพื่อใช้เป็นทั้งเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ
ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อปรับแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
และเพื่อให้การศึกษาดังกล่าวมีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กร และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ
จึงเป็นที่มาของการนำเสนอในครั้งนี้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  774

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา