รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ตอน เกาะติดการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 6 2555

Facebook


มติการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.00 – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบุศราคัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี


การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
มี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธาน คจ.สช. เป็นประธานที่ประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รับทราบ คำสั่งแต่งตั้ง และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะที่ ๑-๓
รับทราบ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ฯ คณะทำงานพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และคณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555
รับทราบ ผลการจัดประชุมเวทีรับฟังความเห็นต่อเอกสารหลัก/ร่างมติ (ร่างแรก) ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
เห็นชอบต่อ กำหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
และ การศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาสิของจริง” ณ มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี

มูลนิธิข้าวขวัญ” ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว และระบบการปลูกข้าวที่ถูกที่วิธี ให้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ และปลอดสารเคมี ชาวนาที่ทำตามวิธีของมูลนิธิข้าวขวัญได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา 2 คน คือ ชัยพร พรหมพันธุ์ ปี 2538 และทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปี 2549

ที่สำคัญกว่ารางวัลเกษตรกรดีเด่นคือ ทำให้ชาวนาที่เคยยากจน กลายเป็นชาวนารวย “ชัยพร พรหมพันธ์” คือตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผ่านสื่อต่างๆ มากมาย แต่ทำไมชาวนาจำนวนมากไม่ยอมเปลี่ยนวิถีการทำนาให้ถูกวิธีตามวิถีของมูลนิธิข้าวขวัญ ทั้งที่เห็นชัดเจนว่า ทำแล้วชีวิตมั่นคงขึ้น

อะไรคือปัญหาหรืออุปสรรคที่ชาวนาไม่ยอมเปลี่ยนวิถีการทำนาให้ถูกต้อง และนโยบายของรัฐบาลที่ทำกันมาตลอดทำไมยังแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาไม่ได้สักที

คำถามต่างๆ ดังกล่าวหาคำตอบจาก “เดชา ศิริภัทร” ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “อาจารย์เดชา” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิข้าวขวัญ และ โรงเรียนชาวนา ผู้ซึ่งคุ้นเคยกับชาวนามาตั้งแต่เกิด

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1976

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   17 ตุลาคม 2555

หมวด:   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(380ดาวน์โหลด)