มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ครั้งที่2 (3/4)

Facebook


การประชุมปรึกษาหารือ “ ความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
ปัจจุบันหลายฝ่ายกำลังช่วยกันขับเคลื่อน โดยเฉพาะมีกลุ่มนักวิชาการที่อาสาเข้าร่วมเป็นแกนพัฒนาความรู้ สู่การปฏิบัติ ทั้งระบบเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วย และการวางหลักเกณฑ์การรื้อถอนอาคาร
ผศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุข อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยโรค มีความคืบหน้าไปมาก ขณะนี้มีเครือข่ายแพทย์ในนามของสมาพันธ์อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคแร่ใยหิน (asbestos-related disease : ARDs) ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบของระบบคัดกรองผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงเกิดโรคจากแร่ใยหิน หรือฝุ่น
อนินทรีย์ทุกชนิด ในระดับประเทศต่อไปในอนาคต โดยเสนอ 5 ยุทธศาสตร์คือ 1.การสร้างความตระหนักต่อนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับอันตรายของแร่ใยหิน กลุ่มเสี่ยงสัมผัสแร่ใยหิน อาการของโรค และรายการสิ่งของที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนผสม 2.สร้างความตระหนักต่อแพทย์ที่ตรวจลูกจ้าง เพื่อฝึกทักษะการวินิจฉัยโรค การให้คำแนะนำ และการรายงาน 3.การสร้างช่องทางให้แก่แพทย์ที่ตรวจพบ หรือ สงสัยว่าพบลูกจ้างที่เป็นโรคจากแร่ใยหิน เพื่อรายงานเข้าสู่ระบบ 4.การเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักของแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่
อุรเวช รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน ตลอดจนร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค 5.พัฒนามาตรฐานการทำงานกับ ACMs (asbestos-containing materials) อย่างปลอดภัย
ผศ.พญ.พิชญา กล่าวเสริมถึงความปลอดภัยของสารทดแทนแร่ใยหิน 3 ชนิดที่นิยมใช้อยู่ในประเทศไทย ได้แก่ เซลลูโลส, โพลีไวนิล แอลกอฮอล์ (พีวีเอ) และอะราไมด์ ว่ามีข้อมูลจากการทดลองในสัตว์พบว่าสารทดแทนเหล่านี้ทำลายเนื้อเยื่อปอดน้อยว่าแร่ใยหิน มีคุณสมบัติด้านเคมีและฟิสิกส์ที่มีความปลอดภัยกว่าแร่ใยหิน เนื่องจากเส้นใยมีขนาดใหญ่และยาวกว่า และมีโอกาสแตกหักได้ยากกว่าแร่ใยหิน จึงมีโอกาสในการเล็ดลอดเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มปอดได้น้อยกว่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารทดแทนที่ใช้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1917

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   18 ตุลาคม 2554

หมวด:   เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(348ดาวน์โหลด)