webmaster's News

หนังสือ เดินหน้าสมานฉันท์หนังสือ เดินหน้าสมานฉันท์สามารถดูออนไลน์ และดาวน์โหลดได้ที่ คล๊ก

สมัชชาสุขภาพ เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มอบหมายให้
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ภายใต้การกำกับ
ของคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ทำหน้าที่
จัดทำกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกฎหมายแม่บท
ด้านสุขภาพของประเทศไทย พร้อม ๆ กันนี้ได้ก่อให้เกิดแนวคิดใน
การวางระบบและกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิรูป ตั้งแต่ระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ไปจนถึงระดับ
ปฏิบัติ ซึ่งนอกจากการออกแบบให้มีกลไกคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ร่วมกันแล้ว ยังเกิดแนว คิดเรื่อง ‘สมัชชาสุขภาพ’ ขึ้น โดยมุ่งหมาย
ให้เป็นพื้นที่สาธารณะและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่าย
ต่าง ๆ ในสังคม ให้เข้ามาร่วมกันในกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
ในช่วงระยะเวลา ๗ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐ ได้
มีการทดลองจัดและพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง จนทำให้สมัชชาสุขภาพกลายเป็นเครื่องมือหลักที่เชื่อมร้อย
การเคลื่อนไหวของสังคม ทั้งในการผลักดันกฎหมาย การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน
กระทั่ง ‘สมัชชาสุขภาพ’ ได้รับการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งยังกำหนดให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ได้จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาแล้ว ๖ ครั้ง คือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ซึ่งสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีฉันทมติร่วมกันไปแล้ว ๕๙ มติ ซึ่งก็มี
หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายได้นำมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติแห่งชาติดังกล่าวไปปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรมในระดับที่
น่าพึงพอใจ
สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.
๒๕๕๗ มีคุณเจษฎา มิ่งสมร เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ (คจ.สช.) ซึ่งคณะกรรมการ
ได้จัดสมัชชาขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร
อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดประเด็นหลักคือ ‘เดินหน้า
สมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ’ และผลการประชุมครั้งนี้
ได้มีฉันทมติร่วมกันอีก ๕ มติ
นอกเหนือการพิจารณาฉันทมติขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ซึ่งถือเป็นหัวใจของการสมัชชาฯ แล้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ความคิดที่ขับเคลื่อนกันอยู่ในงานตลอดสามวันของเครือข่าย องค์กร
และผู้เข้าร่วมกว่าสองพันคนก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
และหนังสือเล่มนี้ คือการเรียบเรียงส่วนหนึ่งของการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อบันทึกเนื้อหาที่
ได้จากการประชุมนอกเหนือการพิจารณาฉันทมติ อันประกอบด้วย
ปาฐกถา เวทีวิชาการ และเวทีสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มีนาคม ๒๕๕๘

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  8th Jun 15

จำนวนผู้ชม:  2271

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   หนังสือ

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง