webmaster's News

หนังสือ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗หนังสือ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗หนังสือ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗

อ่านและดาวน์โหลดได้ที่ คลิ๊ก

รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๕๗ นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ เพื่อเป็นการ
ยกย่อง ชื่นชม ให้กำลังใจแก่ภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ที่ได้นำเครื่องมือ
“สมัชชาสุภาพ” “ธรรมนูญสุขภาพ” และ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ชุมชน” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไปดำเนินการ
จนเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้แนวคิดสำคัญ
ในการให้รางวัลนอกจากเพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชม และสร้างขวัญกำลังใจแล้ว
ยังมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย ต่างๆ
เพื่อนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป มิใช่มุ่งเพื่อการแข่งขันหรือการประกวด
สำหรับประเภทรางวัลนั้น ยังคงเป็นเหมือนปีที่ผ่านมา กล่าวคือ รางวัล ๑
จังหวัด ที่ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ รางวัล ๑ พื้นที่ ที่มีการจัดทำธรรมนูญ
สุขภาพ และรางวัล ๑ กรณี ที่ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ซึ่งมีกระบวนการสรรหาพื้นที่ มีการกลั่นกรองและคัดเลือกพื้นที่ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้เห็นชอบไว้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
ประสบการณ์ทั้ง ๓ เครื่องมือ มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่และได้มี
การนำเสนอพื้นที่มา ๑๐ พื้นที่ ให้คณะอนุกรรมการฯ ไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้รางวัลต่อไป
พื้นที่ทีถ่ กู เสนอใหพ้ จิ ารณาเพือ่ การคดั เลอื กทัง้ ๑๐ พืน้ ที่ ได้แก่ สมชั ชาสขุ ภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลำปาง ธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน
ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ และบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง จังหวัด
สระแก้ว การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์
และกรณีท่าเรือนํ้าลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
คณะอนกุ รรมการฯ เหน็ สมควรทีจ่ ะรวบรวมเนือ้ หาการพฒั นาทัง้ ๑๐ พืน้ ที่ ทีมี่
บริบท มีประเด็นและกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างกันของทั้ง ๑๐ พื้นที่เป็น
หนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และใช้ประโยชน์แก่ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน
ทั้งนี้ ดิฉันและคณะอนุกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณภาคีพัฒนาและ
ผู้เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง รวมทั้งให้ข้อมูลและ
ชุดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ยิ่งในการทำงาน และขอร่วมเป็นกำลังใจใน
การดำเนินงานของทุกพื้นที่ข้างต้น ทั้งพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยหวังว่า
ทุกพื้นที่จะยังคงดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และมีพลัง
เพื่อประโยชน์สุขของคนในพื้นที่ สามารถขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
พื้นที่อื่นๆ อย่างไม่หยุดนิ่งและขอขอบคุณอนุกรรมการทุกท่าน คณะกรรมการ
ทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่กันอย่างแข็งขันเพื่องานที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานควรแก่รางวัลสมัชชาสุขภาพ

ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
ประธานอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  17th Mar 15

จำนวนผู้ชม:  2439

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง