webmaster's News

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค. ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ใน ๖ประเด็น ประกอบด้วย ๑.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง ๒.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ๓.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๔.การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ๕.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ ๖.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ 
         

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในลานสมัชชาสุขภาพซึ่งแบ่งเป็น ๖โซน อาทิ กรณีศึกษาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สุขภาวะชาวนา สุขภาวะเด็กเร่ร่อน รวมถึงเวทีสาธารณะเรื่อง “การเดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” โดยเชิญตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)มาร่วมในเวที


นพ.ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา ประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวว่า จากการประชุมสมัชชาสุขภาพมาแล้วจำนวน ๖ ครั้ง  มีมติฯ ทั้งหมดจำนวน ๕๙ มติ ซึ่งมติเหล่านั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม


สำหรับในปีนี้มีมติที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จำนวนทั้งหมด ๑๐ มติ โดยมีมติที่น่าจับตามอง ได้แก่ (๑) การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  (๒) การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล  และ (๓) การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ


ทางด้านนางทิพย์รัตน์  นพลดารมย์ประธานอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวถึงรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งริเริ่มขึ้นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีหลักการสำคัญคือ  การยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับภาคีเครือข่ายที่นำเครื่องมือ  ธรรมนูญสุขภาพ  สมัชชาสุขภาพ และ เอชไอเอ (การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) ไปใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยรางวัลดังกล่าว ได้แก่ รางวัล ๑ จังหวัด, รางวัล ๑ พื้นที่ และ รางวัล ๑ กรณี
 

นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตรที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการเชื่อมโยงทั้ง ๓ ภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม  ภาควิชาการและภาครัฐ  ในส่วนที่ให้น้ำหนักกับภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชนเนื่องจากว่า  คนตัวเล็กตัวน้อยหรือเครือข่ายต่างๆ ก็สามารถที่จะทำนโยบายสาธารณะได้  กระบวนการนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายได้เสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ    ในขณะเดียวกันมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบาย  ก็สามารถนำไปขับเคลื่อนได้จริงในพื้นที่  เพราะฉะนั้นประโยชน์ของประชาชนในความหมายของภาคประชาสังคม คือการได้เสนอนโยบายสาธารณะ  ได้ใช้มติสมัชชาสุขภาพฯ ไปขับเคลื่อนการทำงานกับส่วนต่างๆ ได้อย่างจริงจังและยั่งยืน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  25th Dec 14

จำนวนผู้ชม:  1797

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สช. จับมือองค์กรภาคี 40 องค์กรและภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

สช. จับมือองค์กรภาคี 40 องค์กรและภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประ เทศ จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

จาก: webmaster

Views: 500

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ชื่นชม ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’ ขับเคลื่อนด้วยดี ช่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทั้งต่อพระและชาวบ้านในพื้นที่

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ชื่นชม ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’ ข ับเคลื่อนด้วยดี ช่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทั้งต่อพระและชาวบ้านในพื้นที่

จาก: webmaster

Views: 579

สมัชชานโยบายรองรับผู้สูงวัยชู 4 มติ เชื่อมทุกส่วน เคลื่อนทั้งสังคม วางแผนออม(ก่อนแก่) - รวมกลุ่มสร้างคุณค่าชีวิต - เดินทางสะดวกดังใจ  - สุขภาพดีมีคนดูแล

สมัชชานโยบายรองรับผู้สูงวัยชู 4 มติ เชื่อมทุกส่วน เคลื่อนทั้งสังคม วางแผนออม(ก่อนแก่) - รวมกลุ่มสร้างคุณค่าชีวิต - เดินทางสะดวกดังใจ - สุขภาพดีมีคนดูแล

จาก: webmaster

Views: 1195

สานพลังการพัฒนา แก้ 5 ปัญหายอดฮิตในพื้นที่ อุบัติเหตุ-ผู้สูงวัย-ขยะ-อาหารปลอดภัย-NCDs

สานพลังการพัฒนา แก้ 5 ปัญหายอดฮิตในพื้นที่ อุบัติเหตุ-ผู้สูงวัย-ขยะ-อาหารปลอด ภัย-NCDs

จาก: webmaster

Views: 1116

...More