webmaster's News

เชิญภาคีเครือข่ายร่วมให้ความคิดเห็นต่อเค้าโครงแรกของ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเชิญภาคีเครือข่ายร่วมให้ความคิดเห็นต่อเค้าโครงแรกของ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
“ ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้เห็นชอบหลักการจัดตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอนั้น ขณะนี้คณะทำงานพัฒนารูปแบบฯที่มีนพ.ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา เป็นประธาน ได้จัดทำร่างเค้าโครงรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อรับฟังความเห็นเบื้องต้นแล้ว โดยผู้สนใจสามารถ สอบถามหรือแสดงความเห็นที่ rhb@nationalhealth.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง  ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และจะมีเวทีใหญ่รับฟังความเห็นอีกครั้งในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป”ท่านสามารถส่งความคิดเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 


ทาง Email : RHB@nationalhealth.or.th  หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๘๓๒ ๙๐๐๒ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นาตยา  พรหมทอง สำนักพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๗๖


ดาว์โหลด

**เอกสาร กรอบประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นของภาคี/เครือข่าย ต่อร่างเค้าโครงรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน    กดคลิ๊ก 


**เอกสาร เค้าโครงรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน   กดคลิ๊ก
Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  29th Sep 14

จำนวนผู้ชม:  3497

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง