webmaster's News

สช. สรพ. สวรส. ยืนหยัดประกาศต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบสช. สรพ. สวรส. ยืนหยัดประกาศต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบรับชมคลังภาพ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) และผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และภายในงานยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยนายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ กล่าวถึงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร ในการส่งเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานทางปัญญา โดยยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ในสัมมาอาชีพ และดำรงตนด้วยเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เคารพในความแตกต่าง ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“สช. ได้ดำเนินการตามธรรมนูญคนสุชนและเสริมสร้างค่านิยมหลัก 6 ประการอย่างจริงจังเพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและดีงามขององค์กรอันได้แก่ 1.การทำงานแบบสานพลัง มีกลยุทธ์ 2.การทำงานเป็นทีม 3.มีจิตบริการ สื่อสารสังคม 4.มีความซื่อตรง เที่ยงธรรม 5.พัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ   มีวิชชา 6.ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาไม่หยุดนิ่งโดยค่านิยมองค์กรนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมและถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอันจะนำไปสู่การมีสังคมที่ด ีและน่าอยู่ต่อไป นพ.ประทีป กล่าว

ด้าน นพ.กิตตินันท์ กล่าวว่า “สรพ. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา สถาบันได้ยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดีมาโดยตลอด และยังคงยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนงานต่อไป”            

ผศ.ดร.จรวยพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ในส่วนของ สวรส. ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบปฏิบัติงานมีมาตรฐานและเป็นธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่องค์กร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”           & nbsp;   

ทั้งนี้ สช. สรพ. และ สวรส.ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดและปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน”

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  18th Feb 20

จำนวนผู้ชม:  154

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง