webmaster's News

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 นางระตะนะ ศรีวรกุล แกนนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลนนทรี และ  นายสำเริง เชยชื่นจิต แกนนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดพิจิตร พร้อมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด 77 จังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่าย สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีข้อเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างกล้าหาญในการแบนสารเคมีอัน ตรายที่ใช้ในการเกษตร โดยต้องเสนอทางเลือกในการจัดการวัชพืชและศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นแนวทางหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่ไม่ประสงค์ให้มีการนำสารเคมีอื่นใดมาทดแทน 3 สารเคมีพิษที่ถูกแบน และเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสนับสนุนให้เกิดอาหารและเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีพิษอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  23rd Dec 19

จำนวนผู้ชม:  541

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ.2562

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง