webmaster's News

สช. Kick off ขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุชน” แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาลสช. Kick off ขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุชน” แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) การประกาศใช้ 'ธรรมนูญคนสุชน' ซึ่งเกิดจากความริเริ่มและระดมความเห็นของเจ้าหน้าที่ สช. พัฒนาเป็นธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล องค์กรแห่งความสุข องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

ภายในงานยังมีการเสวนา หัวข้อ ‘ธรรมนูญสุชน แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล’ มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ACT) ประเทศไทย, ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ โดยวิทยากรต่างร่วมให้แนวทางในการใช้ธรรมนูญ อาทิ การมีหลักนิติธรรม การสร้างวัฒนธรรมการชี้เบาะแสและปกป้องคนชี้เบาะแส การสร้างสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามกฎและการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการสร้างกรอบวิธีการทำงานที่ทุกคนจะทำงานร่ วมกันได้อย่างใกล้ชิด มีขีดความสามารถในการแบ่งปันผลงาน ข้อมูล ปัญหา ความสุขร่วมกัน และนอกเหนือจากเรื่องคอร์รัปชันแล้ว ขอให้คำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ขัดกันซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวไม่แพ้กันด้วย

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  20th Feb 19

จำนวนผู้ชม:  74

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง