สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ วัลลภา นีละไพจิตร

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2565

Downloaded 238

การกล่าวสุนทรพจน์ ประเวศน์ คิดอ่าน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1319

Downloaded 220

การกล่าวสุนทรพจน์ สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 895

Downloaded 173

การกล่าวสุนทรพจน์ พิบูลย์ สาระวารี

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 940

Downloaded 184

การกล่าวสุนทรพจน์ อุส่าห์ ทุมมา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1096

Downloaded 182

การกล่าวสุนทรพจน์ ว่าที่ร้อยตรีอุดม สุวรรณพิมพ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1824

Downloaded 207

การกล่าวสุนทรพจน์ นางกอบแก้ว คุตตวัส

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1064

Downloaded 210

การกล่าวสุนทรพจน์ พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2204

Downloaded 248

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2558

Downloaded 254

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2415

Downloaded 250

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะที่2 - ช่วงบ่าย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 922

Downloaded 175

ประชุมวิชาการ-กิจการเพื่อสังคม

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 983

Downloaded 197

การกล่าวสุนทรพจน์ วิเชียร จิตต์พิศาล

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1155

Downloaded 176

การกล่าวสุนทรพจน์ เลิศฤชา สุดใจ

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1324

Downloaded 193

การกล่าวสุนทรพจน์ กาญจนา กุลวิทิต.

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1081

Downloaded 199

การกล่าวสุนทรพจน์ นางกาญจนา กุลวิทิต

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 917

Downloaded 176