สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

สภากาแฟ จากลานสมัชชา วันที่ 16 ธันวาคม 2553

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1077

Downloaded 264

การกล่าวสุนทรพจน์ บุญชอบ สมัครวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1052

Downloaded 239

การกล่าวสุนทรพจน์ อมร สุขฉกรรณ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1144

Downloaded 213

การกล่าวสุนทรพจน์ เกติมา ปาทาน

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1284

Downloaded 223

การกล่าวสุนทรพจน์ วินัย วีระวัฒนานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1589

Downloaded 247

การกล่าวสุนทรพจน์ บุญเลี้ยง สุตะชา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1314

Downloaded 236

การกล่าวสุนทรพจน์ มังกร ประพันธ์วัฒนะ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1812

Downloaded 280

การกล่าวสุนทรพจน์ ชลดา บุญเกษม

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1211

Downloaded 221

การกล่าวสุนทรพจน์ ณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1077

Downloaded 216

การกล่าวสุนทรพจน์ พจน์ เอมพันธุ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1513

Downloaded 231

การกล่าวสุนทรพจน์ อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1081

Downloaded 223

การกล่าวสุนทรพจน์ วรวุฒิ โตมอญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1374

Downloaded 242

การกล่าวสุนทรพจน์ วิจิตร ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1189

Downloaded 224

การกล่าวสุนทรพจน์ ราเชนทร์ ดวงศรี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1306

Downloaded 253

การกล่าวสุนทรพจน์ สุนันทา แต้มทอง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1291

Downloaded 238

การกล่าวสุนทรพจน์ เบญจา  รัตนมณี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1174

Downloaded 220