สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

สภากาแฟ จากลานสมัชชา วันที่ 16 ธันวาคม 2553

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1018

Downloaded 225

การกล่าวสุนทรพจน์ บุญชอบ สมัครวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 975

Downloaded 199

การกล่าวสุนทรพจน์ อมร สุขฉกรรณ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1047

Downloaded 181

การกล่าวสุนทรพจน์ เกติมา ปาทาน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1192

Downloaded 190

การกล่าวสุนทรพจน์ วินัย วีระวัฒนานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1473

Downloaded 205

การกล่าวสุนทรพจน์ บุญเลี้ยง สุตะชา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1231

Downloaded 192

การกล่าวสุนทรพจน์ มังกร ประพันธ์วัฒนะ

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1743

Downloaded 246

การกล่าวสุนทรพจน์ ชลดา บุญเกษม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1124

Downloaded 183

การกล่าวสุนทรพจน์ ณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 972

Downloaded 184

การกล่าวสุนทรพจน์ พจน์ เอมพันธุ์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1448

Downloaded 188

การกล่าวสุนทรพจน์ อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 999

Downloaded 191

การกล่าวสุนทรพจน์ วรวุฒิ โตมอญ

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1279

Downloaded 205

การกล่าวสุนทรพจน์ วิจิตร ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1131

Downloaded 193

การกล่าวสุนทรพจน์ ราเชนทร์ ดวงศรี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1203

Downloaded 213

การกล่าวสุนทรพจน์ สุนันทา แต้มทอง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1226

Downloaded 205

การกล่าวสุนทรพจน์ เบญจา  รัตนมณี

ชมล่าสุดเมื่อ18 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1099

Downloaded 178