สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ นายนิรพงศ์ สุขเมือง.

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1143

Downloaded 196

การกล่าวสุนทรพจน์ นายทศพล งานไพโรจน์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1704

Downloaded 204

การกล่าวสุนทรพจน์ นางปิยะนาฎ เทียมเพชร

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1257

Downloaded 185

การกล่าวสุนทรพจน์ นายไมตรี จงไกรจักร์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2158

Downloaded 232

การกล่าวสุนทรพจน์ นายบุญเสริม หนูทอง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1228

Downloaded 224

การกล่าวสุนทรพจน์ กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1209

Downloaded 236

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 925

Downloaded 186

การกล่าวสุนทรพจน์ นายกำราบ พานทอง

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1465

Downloaded 218

การกล่าวสุนทรพจน์ นายบุญสืบ จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1105

Downloaded 189

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3325

Downloaded 253

การกล่าวสุนทรพจน์ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1326

Downloaded 203

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสรธร สันทัด

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2095

Downloaded 220

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ประจักษ์วิทย์ เล็บนาค

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2096

Downloaded 224

การกล่าวสุนทรพจน์ นางประนอม เดชธราดล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 968

Downloaded 187

การกล่าวสุนทรพจน์ นางรัชนิกร ดารกมาศ

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1172

Downloaded 190

การกล่าวสุนทรพจน์ นายธำรง ตระกลูชัยพฤกษ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 906

Downloaded 172