สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ นายนิรพงศ์ สุขเมือง.

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1236

Downloaded 231

การกล่าวสุนทรพจน์ นายทศพล งานไพโรจน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1778

Downloaded 231

การกล่าวสุนทรพจน์ นางปิยะนาฎ เทียมเพชร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1349

Downloaded 221

การกล่าวสุนทรพจน์ นายไมตรี จงไกรจักร์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2231

Downloaded 267

การกล่าวสุนทรพจน์ นายบุญเสริม หนูทอง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1319

Downloaded 258

การกล่าวสุนทรพจน์ กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1259

Downloaded 272

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 979

Downloaded 218

การกล่าวสุนทรพจน์ นายกำราบ พานทอง

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1571

Downloaded 260

การกล่าวสุนทรพจน์ นายบุญสืบ จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1188

Downloaded 232

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ

ชมล่าสุดเมื่อ47 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3404

Downloaded 294

การกล่าวสุนทรพจน์ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1398

Downloaded 237

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสรธร สันทัด

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2172

Downloaded 258

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ประจักษ์วิทย์ เล็บนาค

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2169

Downloaded 270

การกล่าวสุนทรพจน์ นางประนอม เดชธราดล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1065

Downloaded 225

การกล่าวสุนทรพจน์ นางรัชนิกร ดารกมาศ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1252

Downloaded 226

การกล่าวสุนทรพจน์ นายธำรง ตระกลูชัยพฤกษ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 981

Downloaded 203