อภิปรายกลุ่ม หนึ่งทศวรรษหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยได้อะไร  ตอนที่ 1

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1721

Downloaded 

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1713

Downloaded 

ทีวีชาวบ้าน ตอน การเมืองชุมชนของคนทุ่งควายกิน

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1707

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพของคนลุ่มน้ำภูมี

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1698

Downloaded 

ทีวีชาวบ้าน ตอน เกษตรปลอดสาร อาหารบ้านจำรุง

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1696

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายเฉลียว  ลีสง่า

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1682

Downloaded 

เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1667

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ธนพรรณ   ปีนชัยโย

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1666

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ธรรมศักดิ์  ฤทธิ์แดง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1649

Downloaded 

Parallel Session5(3/4)

ชมล่าสุดเมื่อ30 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1643

Downloaded 

รายการมุมมองสุขภาพกับสช.ออกอากาศเมื่อ 26 พ.ค 52

ชมล่าสุดเมื่อ12 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1643

Downloaded 

ประกาศเกียรติคุณของหมอเสม ทีมีต่อสังคมไทยฯ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1640

Downloaded