รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 1 สิงหาคม 2555( อำนาจเจริญ) ตอน เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย : ยอดนารี บุญเรือง

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ยอดนารี_บุญเรือง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน อำนาจเจริญ สะพานประชาธิปไตย* * *
Facebook
download

โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเกษตรกร ตรวจดูปริมาณสารพิษตกค้าง/สะสมในร่างกาย ตรวจคัดกรองโดยการตรวจเลือด โดยใช้แผ่นกระดาษทดสอบ โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งก่อนจะมีการตรวจเลือด จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อประเมินความเสี่ยง
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย คือ พื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย ชุมชนบ้านดอนชี ชุมชนบ้านจอก ชุมชนบ้านหนองมะยอด
จำนวนผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 501 คน
ผลการตรวจคัดกรอง
- จำนวนผู้เข้ารับการตรวจที่อยู่ในภาวะปกติ 270 คน คิดเป็น 54 %
- จำนวนผู้เข้ารับการตรวจที่อยู่ในภาวะเสี่ยง 180 คน คิดเป็น 36 %
- จำนวนผู้เข้ารับการตรวจที่อยู่ในภาวะต้องส่งต่อ เพื่อให้แพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว โดยการใช้สมุนไพร รางจืด ขับล้างพิษ จำนวน 51 คน คิดเป็น 10 %
ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง มีปริมาณสารพิษตกค้างหรือสะสมในร่างการในปริมาณมาก ทางการแพทย์แจ้งว่า ไม่มียารักษาให้หายขาด นอกจากการให้คำแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / แนะนำวิธีการดูแลรักษาร่างกาย เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างสะสมอีก กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เนื่องจากอาจจะได้มีการสัมผัสสารพิษนี้ได้โดยตรงหรือโดยทางอ้อม เช่น การสูดดม การสัมผัสโดยไม่รู้ตัว และการบริโภค
จากพฤติกรรมและวิถีชีวิตการทำการเกษตรของเกษตรกรเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยทำนาดำ ไม่เน้นหนักใช้สารเคมี ปัจจุบันหันมาทำนาหว่านกันมากขึ้น ซึ่งนาหว่านกับสารเคมีเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน เช่น การใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืช กำจัดโรคต่างๆ มีมากขึ้น ผลกระทบเกิดขึ้นในบริเวณกว้างขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมการปลูกอยากปลูกกิน และเพื่อการค้าขาย ของเกษตรกร พ่อค้าแม่ขาย เน้นการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต ยาฆ่าแมลง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากเกษตรกรที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ตระหนัก และรู้เท่าทันพิษภัยของสารพิษสารเคมีต่างๆ ไม่หันกลับมาทำการเกษตรอินทรีย์ ผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่แน่ว่ากระดูกสันหลังของชาติจะเจอกับภาวะที่เสี่ยงมากขึ้นกว่านี้
นโยบายของรัฐบาล ก็มีความสำคัญ รัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลกันอย่างจริงจัง และเข้มงวดให้มากขึ้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกษตรกรต้องเจอกับภาวะเสี่ยงไปมากกว่านี้
ขอบคุณข้อมูลการคัดกรองการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Aug 12

จำนวนผู้ฟัง:  1699

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(219 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)