กำหนดการรับฟังความคิดเห็น กรอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะครั้งที่ 1 ตอนที่ 1/3

* * *รับฟังความคิดผลการทบทวบผลกระทบต่อสุขภาพ Public_Hearing HIA* * *
Facebook
download

การรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน สขุ ภาพจากนโยบายสาธารณะ ในคร้ังนี้ใช้วิธีการระดมสมองจากภาคส่วนต่างๆ เก่ียวกับกลไกและ รายละเอียดในแตล่ ะขั้นตอนของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ท้ัง 4 กรณี โดยจะ รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งคณะบุคคล องค์กร และกลไกที่ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบการ ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงคุณสมบัติ และการเตรียมสมรรถนะ และทักษะให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ กลไกสนับสนุนทางวชิ าการแกผ่ ู้รับผดิ ชอบ หรือ ทรพั ยากรในการเตรียมการด้านนี้
ในแต่ละขั้นจะต้องพิจารณากระบวนการทํางานร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ ความสําคัญต่อผลของกระบวนการท่ีจะมีต่อผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละข้ันตอน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาประกอบกับขอบเขตอํานาจ และกฎหมาย ท่ีมีอยู่ของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือ ข้อจํากัดในการทํางานกับประชาคมชุดต่างๆ เพื่อให้สามารถวางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนขึ้นใน การจัดทำ หลักเกณฑ์ของผู้รับผิดชอบท่ีมีพื้นหลังแตกต่างกัน

การรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ุ ในคร้ังนี้ใช้วิธีการระดมสมองจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับกลไกและ
รายละเอียดการที่งานในแต่ละขั้นตอนของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ท้ัง 4 กรณี
1. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามเงื่อนไขทกำหนดไว้ในรัฐธรรมนญู
2. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสมัครใจ ตามขอบเขตการดําเนินงานภายใต้
พันธกิจของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
3. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามการร้องขอ ที่กําหนดไว้ในมาตรา 11 ของ
พ.ร.บ.สขุ ภาพแห่งชาติ
4. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละชุมชน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Jun 12

จำนวนผู้ฟัง:  1244

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(232 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)