รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 30 กันยายน 2563 ตอน ทิศทางในการขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัยภาคเหนือตอนบน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สังคมสูงวัย ผู้สูงอายุ ภาคเหนือตอนบน มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ สมัชชาสุขภาพล้านนา พัฒนาคุณภาพชีวิต Active_Aging สุขภาวะผู้สูงอายุ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1733

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1719

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1666

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1206

เมื่อวันที่ 17 กันยายน2563 ที่โรงแรมกรีนนิมมาน สถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัย เพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี (Active Aging) นำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และสมัชชาสุขภาพล้านนา ได้จัดประชุมสรุปงานและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป โดยมีคณะทำงานจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคี เข้าร่วม 15 คน ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายเติมเต็ม และได้ร่วมกันเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัยภาคเหนือตอนบน 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2. การพัฒนาระบบกลไกการพัฒนางานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 3. การพัฒนาระบบและกลไกการยกระดับโรงเรียนผู้สูงอายุและขมรมผู้สูงอายุให้เกิดกระบวนการพัฒนา Health Literate Person และนำสู่ Health Literate Organization 4. การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน คนทำงาน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  1615

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(91 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)