รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง 24 กันยายน 2563 ตอน ประสาน 5 กระทรวง : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อาหารในโรงเรียน อาหารกลางวัน ระบบอาหารนักเรียน พฤติกรรมการบริโภค คุณภาพอาหาร ปัญหาโภชนาการ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1564

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1686

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1652

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1613

สช.ประสาน 5 กระทรวงหลัก ศึกษาธิการ-มหาดไทย-เกษตร-สาธารณสุข-อุดมศึกษาฯ และเครือข่ายภาคีในพื้นที่ ปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนข้อเสนอเพิ่มคุณภาพการจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนและเด็กเล็กในโรงเรียนทั่วประเทศ การประชุมติดตามข้อเสนอเชิงระบบการพัฒนาระบบอาหารนักเรียนและเด็กเล็กรับวิกฤตโควิด-19 เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” และมติคณะรัฐมนตรี มุ่งขยายพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศและเตรียมการรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช. เปิดเผยว่าระบบการจัดการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนและเด็กเล็กที่รัฐบาลได้ให้งบประมาณสนับสนุนมานานแล้ว มีปัญหาเร่งด่วนเรื่องเพิ่มคุณภาพ และปริมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องประสานจับมือกันให้แน่นมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและการพัฒนาระบบจัดการอาหารในโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยเร็ว และสช.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ การพัฒนาระบบจัดการอาหารในโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ สช. ได้จัดประชุมร่วมกับ 5 กระทรวงหลักประกอบด้วย ศึกษาธิการ-มหาดไทย-เกษตร-สาธารณสุข-อุดมศึกษาฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเครือข่ายนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันสังเคราะห์บทเรียน ปัญหาอุปสรรคและเห็นว่า “การจัดอาหารโรงเรียนที่ผ่านมา ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาโภชนาการที่ทั้งขาดและเกิน คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ดีของเยาวชน ซึ่งท้ายที่สุด จะเป็นอุปสรรคต่อกำลังการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้มีระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ” ที่ประชุมเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ดังกล่าวมีข้อเสนอต่อ ๕ กระทรวงหลัก ดังนี้ ๑. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาปรับค่าอาหารนักเรียนต่อคนต่อวันให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการกินอาหารบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความสำคัญต่อการติดตาม ๒. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาปรับระเบียบข้อบังคับเพื่อเอื้ออำนวยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนระบบการจัดอาหารในโรงเรียน ๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อขยายพื้นที่ผลิตผลผลิตอินทรีย์ทั้งการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ๔. กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการจัดทำ Health Survey เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์สุขภาวะของเด็กและเยาวชนทั้ง ๔ มิติ ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนจบระดับมัธยม ๕. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ในการพัฒนา BIG Data ที่เชื่อมการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนที่เชื่อมโยงการผลิตในชุมชนร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนา AI เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  607

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(91 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)