รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 11 สิงหาคม 2563 ตอน "รวมพลคนกู้ภัย" พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง รวมพลคนกู้ภัย รวมพล กู้ภัย วินัยจราจร การจัดการภัยพิบัติ ภัยพิบัติ ผู้นำชุมชน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 28

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 27

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม "รวมพลคนกู้ภัย" พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน เสริมสร้างความปลอดภัย วินัยจราจร และการจัดการภัยพิบัติ ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ (“รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย” (Chiangrai Emergency Response Team : CERT) เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่อาคารภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ หน่วยพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัครและภาคประชาชน จำนวน 829 คน เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากอุทกภัยและอุบัติเหตุทางถนน) การฝึกปฏิบัติตามสถานีสถานการณ์ต่าง ๆ และการปล่อยแถวเตรียมความพร้อมของบุคคล ยานพาหนะ ตลอดทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์เตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัย (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและภัยจากอุบัติเหตุทางถนน) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่ สามารถสนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สร้างการรับรู้ในองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ภัย ทฤษฎีเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน รวมทั้ง การเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อันหลากหลายอีกด้วยด้านว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร กล่าวด้วยว่า กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัย วินัยจราจร และการจัดการภัยพิบัติในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย การเผชิญเหตุและการตอบโต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนให้เข้มแข็ง และเป็นไปตามระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เกิดความพร้อมและการตื่นตัวของผู้ปฏิบัติงานด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  129

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(25 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)