รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 6 สิงหาคม 2563 ตอน ขอนแก่นจัดอบรม อสม.ออนไลน์ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน อสม.ออนไลน์ อสม. รพ.สต. ส่งเสริมสุขภาพชุมชน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 28

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 26

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่ากระเสริม จัดอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ให้คำแนะนำ อสม. นักรบชุมชน ในการใช้แอปพลิเคชัน .ออนไลน์" เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวิถีการทำงานของงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเน้นความเป็นแอปพลิเคชันที่มีความเรียบง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน เมนูเป็นภาษาไทยที่ง่ายต่อความเข้าใจ และมีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ ทำให้สมาชิกในเครือข่าย อสม.ออนไลน์ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ปฏิบัติภารกิจราชทัณฑ์ปันสุข
พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ปฏิบัติภารกิจราชทัณฑ์ปันสุข ณ เรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพล นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเรือนจำอำเภอพล การบริหารจัดกรระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย การจัดการระบบโภชนาการภายในเรือนจำ การจัดมุขสุขภาพแดนชายและแดนหญิง การจัดการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอพล รายงานข้อมูลการดำเนินงานของสถานพยาบาล และโรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลพล) นำเสนอการทำงานร่วมกับเรือนจำอำเภอพล
หลังจากนั้น ตรวจเยี่ยมการอบรมการช่วยชีวิตชั้นพื้นฐานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ห้องแยกโรคมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจเยี่ยมระบบโภชนาการของเรือนจำ ตรวจเยี่ยมแม่และเด็ก ห้องกักโรค ผู้ต้องชังเข้าใหม่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ที่ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม To Be Number One ประเภทต่างๆ ประจำปี 2563 ระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ โดยจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน กล่าวว่า อำเภอกระนวน เป็นอำเภอ ที่เป็นต้นแบบสำคัญของจังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีชมรมประเภทสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ เป็นกำลังสำคัญของจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายอำเภอ ทูบีนัมเบอร์วัน มีการบูรณาการทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในรูปแบบของอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน อย่างชัดเจน และยังร่วมเป็นวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชมรมทั้งในจังหวัด และจังหวัดเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและแกนนำเยาวชนมีศักยภาพสูงในทุกๆ ด้าน เป็นทั้งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 8 ระดับประเทศ พัฒนาตนเอง แสดงออกในทางที่ถูกต้อง กล้าคิด กล้าทำ ตามความสามารถ เพื่อให้เยาวชนอำเภอเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  131

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(23 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)