รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 กรกฎาคม 2563 ตอน ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงสุขภาพสตรีชาติพันธุ์ ในบริบท COVID-19 : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สุขภาวะสตรี สตรีชาติพันธุ์ นักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์ นักสื่อสาร สุขภาวะ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ ระดับอำเภอและจังหวัด ได้ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM กับ รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ และคณะจากสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ ระดับอำเภอและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ สสส.สำนักกลุ่มประชากรเฉพาะ (สำนัก 9) โดยมีโจทย์สำคัญคือ ในช่วง COVID-19 นี้ สองประการได้แก่ 1.ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ทางโครงการมีการปรับตัว ปรับแผนงานอย่างไร 2. แกนนำสตรีชาติพันธุ์ทั้งหลายมีการพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้าง การพัฒนาดังกล่าวส่งผลต่อการจัดการ COVID-19 ทั้งต่อตนเองและชุมชนอย่างไร โดยพบว่า โครงการมีการปรับแผนงานเชิงรุก สร้างการเรียนรู้เท่าทัน COVID-19 ต่อแกนนำสตรี ในมิติต่างๆทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเรียนรู้ผ่านหลักสูตรและการทำสื่อ ตลอดจนเข้าร่วมเวทีประชุมต่างๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าการที่โครงการพัฒนาแกนนำสตรีชาติพันธุ์ให้เป็นล่ามชุมชน /นักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์ ซึ่งได้ผลดีจากระยะแรกในการประจำอยู่ช่วยที่โรงพยาบาลและลงจัดเวทีชุมชน แต่ระยะจากนี้ไป อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำโรงพยาบาลตลอด โดยแกนนำสตรีชาติพันธุ์สามารถใช้ Smart Phone บริการล่ามแปลภาษาให้คนเข้าใจและเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพได้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  420

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(15 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)