รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 28 กรกฎาคม 2563 ตอน ขับเคลื่อนพลังประชารัฐสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง พลังประชารัฐ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนภารกิจ สานพลัง เศรษฐกิจฐานราก* * *
Facebook
download

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย พร้อมหารือแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนพลังประชารัฐสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ได้มีการประชุมและดำเนินงานสานพลังประชารัฐในกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในรอบปี 2563 โดยมี นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ มีส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รายงานผลการดำเนินงานตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ที่รับผิดชอบได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบันในเดือนมิถุนายน 2563 อาทิ หอการค้าจังหวัดเชียงราย - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย - เกษตรจังหวัดเชียงราย - สหกรณ์จังหวัดเชียงราย - คลังจังหวัดเชียงราย - ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย - สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย - ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย - สำนักงานจังหวัดเชียงราย - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย - ชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย - ธนาคารออมสินสาขาเชียงราย - ธกส. SME Bank สาขาเชียงราย- ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย - สภาอุตสาหกรรมจังหวัด - เครือข่าย OTOP และสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย โดยเน้นเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินในรูปแบบ Green อาหารปลอดภัย ยาเวชภัณฑ์ การท่องเที่ยว สุขภาพ สภาพคล่องทางการเงินและเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง จุดส่งเสริมการตลาดในเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ทั้งด้านเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้ร่วมกันปฏิบัติการขับเคลื่อนท่ามกลางผลกระทบจากการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปรากฎสัญญาณที่จะส่งผลกระทบไปอีกนานกว่า 2 ปี โดยจังหวัดเชียงรายจะเน้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาพิเศษ ผลของการประชุมหารือในครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้นำไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน โดยอาศัยการพัฒนากลไกให้เกิดความต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  375

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)