รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 2 มิถุนายน 2563 ตอน ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ระยะห่างทางสังคม การประชาสัมพันธ์ แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 27

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 29

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 31

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 27

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี อนุกรรมการจากภาคส่วนสำคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมหารือกำหนดภารกิจในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขยายผลผ่านช่องทางต่างๆ โดยจัดที่นั่งในการประชุมในรูปแบบการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรค COVID-19 โดยการประชุมมีความมุ่งหมายสืบเนื่องจาก สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ให้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

จากนั้น เป็นเรื่องสืบเนื่อง โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 5/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และได้จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ - การจ้างงานผู้สูงอายุ - ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพ - การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง - การทำประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ดำรงธรรม ยุติธรรมใส่ใจ ป้องปรามทุจริตภาครัฐเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (Southern Eastern Economic Corridor : SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ 10 จังหวัด) : ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจังหวัดเชียงรายมีแผนพัฒนาจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 11 โครงการ โดยอนุกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ มอบให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในรายกิจกรรม ผ่านสื่อออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย ต่อด้วยเรื่องอื่น ๆ อาทิ การเร่งรัดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ให้ลงถึงระดับหมู่บ้าน การเสนอให้จัดตั้ง กปช.ระดับอำเภอเพื่อให้เข้าถึงการรับรู้อย่างทั่วถึง ประชาชนเข้าใจได้ดี และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล มีการนำเสนอปัญหาและความต้องการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ทั้งเมืองแห่งกีฬา วัฒนธรรม อัตตลักษณ์ล้านนา ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดว่า “จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล” เป็นเสร็จสิ้นการประชุม

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Jun 20

จำนวนผู้ฟัง:  34

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(9 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)