รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง 31 มีนาคม 2563 ตอน ต้นแบบอาคารแยกโรค 3 ชั้น ป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล : จารุณี กฐินหอม

* * *จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง การแพร่เชื้อ อาคารแยกโรค สบส. บริการสุขภาพ โรคติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำต้นแบบอาคารแยกโรค 3 ชั้น ป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้จริง ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยระบบทางเดินทางเดินหายใจ และบุคลากรทางการแพทย์ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ห้องแยกโรคติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลในการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ที่สามารถแพร่เชื้อโรคแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ได้ โรงพยาบาลจะมีห้องแยกโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งโดยปกติแล้ว การก่อสร้างห้องแยกโรคนั้นมีต้นทุนต่อหนึ่งเตียงสูงมาก ต้องติดตั้งอุปกรณ์ราคาแพง ทำให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่สามารถก่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อได้เพียงพอต่อความต้องการได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผนจึงได้จัดทำต้นแบบอาคารแยกโรคติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้จริง ปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วย และบุคลากรทาง การแพทย์ นายแพทย์ประภาส กล่าวต่อว่า อาคารแยกโรคติดเชื้อ 3 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง แบ่งออกเป็น ห้องแยกโรคแบบห้องรวม 18 เตียง ห้องแยกโรคแบบห้องเดี่ยว 2 เตียง และห้องพิเศษ 8 เตียง มีการระบายอากาศแบบผสมผสาน ด้วยการใช้ระบบเครื่องกลสมรรถนะสูงปรับอากาศ และด้วยวิธีแบบธรรมชาติในบางพื้นที่ โดย ชั้นที่ 1 เป็นห้องติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนผู้ป่วย ห้องจ่ายยา ที่พักรอ ห้องเอกซเรย์ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ชั้น 2 เป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อแบบห้องรวม และห้องแยกโรคเดี่ยว ชั้น 3 เป็นห้องพิเศษ ซึ่งเป็นห้องพักเดี่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน มีการกั้นแบ่งพื้นที่ที่เอื้อให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถติดตาม มองเห็นผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด บริเวณชั้น 1 มีการประยุกต์ให้สามารถใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยในกระบวนการออกแบบอาคาร ได้นำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) มาตรวจวัดสมรรถนะอาคารด้านการระบายอากาศ ด้วยการใช้โปรแกรม Autodesk CFD Simulation เพื่อศึกษาการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติของโถงพักคอยหลักชั้น 1 ให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่น และลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ อาคารนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ ได้แก่ ลิฟท์ ทางลาดบันได ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ กองแบบแผน ได้ทำการตรวจวัดสมรรถนะด้านพลังงานของอาคารนี้ด้วยเครื่องมือ Building Performance Simulation (BPS) โดยการใช้ระบบ Insight 360 พบว่าแบบอาคารหลังนี้ใช้พลังงานต่อตารางเมตรต่อปี น้อยกว่าอาคารอ้างอิงของเกณฑ์ TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย สูงถึง 37.90% ทำให้อาคารนี้ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เครื่องมือและกระบวนการดังกล่าวนั้น จะสามารถทำให้ผู้ใช้อาคารมั่นใจถึงประสิทธิภาพของอาคารหลังนี้ได้ นอกจากนี้ อาคารนี้ได้ใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศในกระบวนการออกแบบนั้น ทำให้ผู้ใช้อาคารสามารถปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องตามความต้องการได้อย่างสะดวก และอาคารนี้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับการนำไปใช้ในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่สนใจ ต้นแบบอาคารผู้ป่วยแยกโรค 3 ชั้น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.ณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Apr 20

จำนวนผู้ฟัง:  74

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)