รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน พัฒนาแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพเชิงรุก : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การเข้าถึงสิทธิ การสื่อสารสุขภาพ สิทธิด้านสุขภาพ* * *
Facebook
download

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมล้านนาโอเรียนทอล เชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื้นที่ตามบริบทต่างๆประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายสื่อบุคคลในระดับพื้นที่มีส่วนร่วม และเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นการทำงานในพื้นที่ เพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพที่เป็นเครือข่ายกับทาง สปสช. หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1ทั้งภาครัฐ เอกชน พระสงฆ์ เข้าร่วมกว่า 30 คน โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , การสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อการสื่อสาร, การอบรมการสื่อสารสาธารณะ , ประสบการณ์และเทคนิควิธีการจับประเด็นเพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางของโทรทัศน์ Thai PBS และการออกแบบการทำงานและแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายนักสื่อสารที่เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอแนวทางว่าควรเน้นวิธีการทำงานสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดวาระร่วม กำหนดรูปแบบ ช่องทาง การนำเสนอสื่อ ผลิตสื่อในหลากหลายรูปแบบ และมีการรับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับ ให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผล ร่วมติดตามประเมินผล

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Mar 20

จำนวนผู้ฟัง:  33

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(9 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)