รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พื้นที่ภาคเหนือ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง คุ้มครองเด็กและเยาวชน สื่อออนไลน์ COPAT สื่อเพื่อเด็ก เด็กไทยกับไอที* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

เวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องประชุมสวนอาหารภูพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาสังคม “เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์พื้นที่ภาคเหนือ” ขึ้น ซึ่งกล่าวรายงานโดยนางสาวพยอม ดีน้อย ผู้รับผิดชอบการจัดการประชุม มีว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้ และรองประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนางสาวพยอม ดีน้อย ผู้รับผิดชอบงานการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน – มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย - สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความตระหนักรู้เข้าใจและสามารถใช้สื่อออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในการดำเนินการพัฒนากลไกและเครือข่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดเวที แลกเปลี่ยนส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์และเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 61 คน เป็นผู้เข้าร่วมที่มาจากพื้นที่จังหวัดการจัดการประชุมและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อย่างน้อย 3 จังหวัด พร้อมเครือข่ายเข้าร่วม 30 องค์กร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้อาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนเด็กและเยาวชน พื้นที่ชุมชนปฏิบัติการ ตลอดจนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนากลไกและเครือข่ายระดับพื้นที่ แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน บุคคลแวดล้อม และแนวทางการหนุนเสริมระดับพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นท่านประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวเสริมว่าในปัจจุบัน สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ในเด็กเยาวชน เพิ่มมากขึ้น และขาดกระบวนการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อ ทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย จึงเกิดเป็นความห่วงใยจากรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้มีกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งผู้จัดมีความตั้งใจที่จะนำเสนอความรู้ที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ นำกลับไปใช้เพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ในองค์กร หน่วยงาน พื้นที่ชุมชนของท่านต่อไป และในช่วงบ่ายมีการสรุปภาพรวมจากกระบวนการแบ่งกลุ่มฯ และมีพิธีปิดการประชุมในเวลา 16.00 น. ตามวัตถุประสงค์ในเชิงประจักษ์ต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Mar 20

จำนวนผู้ฟัง:  15

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(2 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)