รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 28 มกราคม 2563 ตอน รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย...เด็กไทยกับโลกออนไลน์ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง เด็กไทยกับโลกออนไลน์ โลกออนไลน์ สื่อออนไลน์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เด็กติดเกมส์ โลกไซเบอร์ cyberbully ความฉลาดทางดิจิทัล DQ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 99

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 92

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 82

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 395

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ.เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ที่ผ่านมาได้มีเวทีหนึ่งที่น่าสนใจคือ เป็นเวทีเสนอผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว ที่มีหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการและเครือข่ายเด็กเยาวชนมาร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ทั้งเรื่องเด็กติดเกมส์ การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ (cyberbully) และการล่อลวงทางโลกออนไลน์ โดยตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนพร้อมเครือข่ายที่ทำงานเรื่องนี้ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนงานเพื่อลดผลกระทบจากสื่อออนไลน์ต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมีข้อเรียกร้องต่อทุกภาคส่วน 3 ประการคือ 1.ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลักสร้างการเรียนรู้ให้เด็กรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 2.ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ปี 2560-2564 3.จัดให้มีสื่อทุกรูปแบบเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ แนวปฏิบัติในเรื่องนี้สำหรับเด็กและบุคคลแวดล้อมเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กในการใช้สื่อดิจิตอล

ด้านนพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอว่า รัฐและผู้ประกอบการควรลงทุนสร้างระบบและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และควรจัดการโดยแบ่งกลุ่มอายุของเด็ก เช่น ก่อน 6 ปีไม่ควรเล่นอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเองต้องเล่นกับผู้ใหญ่เท่านั้น ช่วง 6-12 ปีต้องอยู่บนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย มีการให้เรทติ้งเกม มีแอพควบคุมเวลา search engine มีตัวกรองที่ดี ช่วง 9-12 ปีต้องสร้างความเท่าทันทางดิจิทัล (digital literacy) อายุ 13 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตแบบที่ผู้ใหญ่ใช้ได้ ในส่วนตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนจากเอไอเอสกล่าวว่า รัฐควรจัดหลักสูตรในโรงเรียนให้มีเรื่อง ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) ซึ่งเป็นทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับเยาวชนยุคนี้ ส่วนเอไอเอสนั้นทำเรื่องนี้ในหลายโครงการ รวมถึงมี AIS secure net ที่ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์จำพวกลามกอนาจร อาวุธ ความรุนแรง สิ่งเสพติด การพนัน ซึ่งพ่อแม่สามารถให้ลูกใช้ได้ ขณะที่ตัวแทนจากดีแทคกล่าวว่า เมื่อต้นปีได้ปล่อยบททดสอบความเท่าทันโลกดิจิตัล (salfeinternetforkid.com) เพื่อให้เด็กแยกแยะความเสี่ยงได้และรู้ว่าต้องขอความช่วยเหลือจากใคร ตัวเองก็ไม่กระทำสิ่งไม่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย นอกจากนี้ยังเน้นการอบรมครูเพราะเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทหลักในการเป็นที่ปรึกษาและช่วยเด็กแก้ปัญหา อนึ่ง การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในวันที่ 19 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันที่สองของการจัดงาน อาทิ ปาฐกถาพิเศษ โดย นายสัมพันธ์ ศิลปะนาฏ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก และกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ เวที “PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย” ตลอดจนบูธนิทรรศการที่น่าสนใจ การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เป็นประโยชน์เพื่อเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคมต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  134

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(49 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)