รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 21 มกราคม 2563 ตอน นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน “รุกคืบ” สู่ชุมชนอย่างแท้จริง : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ทสม. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน เหยี่ยวข่าว* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 99

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 92

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 82

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 395

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ให้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น “โครงการพัฒนาบทบาท ทสม.ในการเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน” เพื่อให้ ทสม. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่เครือข่าย ทสม.และประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ณ โรงแรมวินเพลส ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 ได้จัดให้มีกิจกรรมเป็นโครงการพัฒนาบทบาท ทสม.ในการเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชนขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับโดยนางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 80 คน มีผู้แทนเครือข่าย ทสม16 จังหวัด พื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักข่าวสุขภาวะของจังหวัดเชียงราย ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย และในวันที่ 9 มกราคม 2563 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับโดยนางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษในนโยบายของกระทรวงฯ ในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเป็น ทสม. นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ ทสม.รู้จักเครื่องมือ เครื่องใช้ ช่องทางและวิธีการในการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการรายงานกิจกรรมและสถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น เพราะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่ายฯ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนการทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม.เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและการรักษาดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและเป็น “โซ่ข้อกลาง” ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแจ้งเหตุ เตือนภัยและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไฟป่า หมอกควัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในช่วงก่อนมีพิธีปิดการอบรมเวลา 11.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยนายรัชฎา สุริยกุล ณ.อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทสม.ทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จะเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชนได้ดีและถูกต้อง และเป็น “เหยี่ยวข่าว ทสม.” ที่มีคุณภาพในพื้นที่ของชุมชนตนเองและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังอบรมมาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในเชิงประจักษ์ต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  93

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(35 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)