รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 26 ธันวาคม 2562 ตอน สันติภาพบนพื้นฐานพหุศาสนา : ไพศาล ภิโลคำ

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ไพศาล_ภิโลคำ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ พหุศาสนา สันติภาพ มิติทางศาสนา* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 59

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 54

สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทางเครือข่ายวิทยากร เรื่องการสร้างสันติภาพในมิติทางศาสนาได้จัดเวที การสร้างความเข้าใจด้านสันติภาพ ในมิติทางศาสนา โดยจัดให้กลุ่มเยาวชน จากศาสนาต่าง ๆเข้ามาเรียนรู้งานร่วมกัน ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ภาวนาบูชา วัดร่ำเปิงตโปทาราม โดยมีเครือข่ายศาสนาต่างๆเข้าร่วมการเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ สามเณร จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดสวนดอก ,เยาวสตรี จาก โรงเรียน วัดวิเวการาม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ,เครือข่ายอนุชน จากวัดคาธอลิค กองกลอยส์ โรงเรียน ศีลระวี ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่,อนุชนคริสตจักร สันติสุข อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ,คริสตจักรหนองบัว ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน๓๐ ท่าน/คน

ช่วงแรกทางพิธีกรในงาน คือ พระ สมบูรณ์ สมพงษ์ ได้กล่าวแนะนำวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมกับกราบนิมนต์ พระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตโปทาราม เป็นผู้จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย และรับการกล่าวรายงานจากผู้ดำเนินรายการ คือ พระสมบูรณ์ สมพงษ์ และท่านเจ้าคุณฯได้เมตตากล่าวเปิดงานพร้อมได้แสดงความคิดเห็นต่องานลักษณะนี้ ท่านเจ้าคุณ ฯ ได้เมตตาอธิบายถึงลักษณะงานที่ทางวัดร่ำเปิงตโปทารามได้ทำกับคนในศาสนาพุทธ และต่างศาสนิกที่มีคนนับถือ ศาสนาอื่น เข้ามาเรียนรู้งานพระพุทธศาสนา หลากหลายศาสนา ช่วงต่อมา ทางคณะวิทยากร ได้ให้ผู้เข้าร่วมเขียนความคาดหวังการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมีการให้เขียนสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหา อุปสรรค หรือ คำถามที่ต้องเรียนรู้จากศาสนิก อื่น ๆ เมื่อทุกท่านได้เขียนความคาดหวัง และสิ่งที่เป็นปัญหาแล้ว ได้นำไปติดในกระดาษบรุ๊ฟ ที่ทางการดำเนินการได้จัดเตรียมไว้แล้ว

เมื่อทางฝ่ายจัดการ รวบรวมสิ่งคาดหวัง และปัญหาอุปสรรค เรียบร้อยก็ได้มีการให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้พัก ช่วงหลังจากนี้ ทางพระครูพิพิธสุตาทร ประธานมูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับเสริมที่มา ของเครือข่ายศาสนา เพื่อสังคม ว่ามีที่มาอย่างไร และได้มีการขับเคลื่อนงานอะไรบ้าง เพื่อให้กลุ่มที่เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสันติภาพ บนพหุศาสนา ได้ทราบและมีการเรียนรู้กัน ส่วนทางคณะกรรมการเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมที่เข้ามาร่วมงานการเรียนรู้เรื่องสันติภาพและพหุศาสนา ประกอบด้วย คุณพ่อ ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ข่ายศาสนาคริสต์นิกาย คาธอลิค,ข่ายศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ ศาสนาจารย์ สนั่น วุฒิ, นาย ไพศาล ภิโลคำ,ข่ายอิสลาม นาย วสันต์ นิรามัย จากศูนย์ดารุลตักวา,ส่วนเครือข่าย พุทธ พระครูพิพิธสุตาทร อาจารย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาราชวิทยาลัย (มจร.)วิทยาเขต เชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง คณะกรรมการแต่ละท่าน/รูป ได้แนะนำงานที่ตนเองทำงาน และเสริมพลังการทำงานให้ ยุวชน/เยาวชน/อนุชน จากเครือข่ายศาสนาต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องสันติภาพและพหุศาสนา

กิจกรรมนี้จะมีแบบต่อเนื่องไปตั้งแต้วันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนเวลาก็ปรับเข้าหากัน อาทิ เวลาฉันท์เพลของสามเณร - พระสงฆ์ ๑๑.๓๐ น.ทุกศาสนิก ก็นหยุดรับประทานอาหารพร้อมกัน ส่วน มุสลิมมีการละหมาดช่วงเวลา ๑๒.๓๐ น. ทาง กลุ่มศาสนิกอื่น ๆก็พักรอ จนถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อดำเนินการเริ่มกิจการต่อ ในช่วงบ่าย

สรุป กิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างคน รุ่นใหม่ และที่ต่างความเชื่อ ศรัทธาในการ ในการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน บนมิติของศาสนาที่ตนเองมีอยู่ หากสังคมไทย ได้เรียนรู้กับคนต่างความเชื่อ ศาสนา จะสร้างความงดงาม บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ขอได้รับความขอบคุณ จากลุงจ๊าง สันป่าตอง หรือ นาย ไพศาล ภิโลคำ รายงานจาก ห้องภาวนาบูชา วัดร่ำเปิงตโปทาราม ม.๕ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Jan 20

จำนวนผู้ฟัง:  84

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(23 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)