รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 24 ธันวาคม 2562 ตอน ข้อเสนอแนะต่อ กขป.ในงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือครั้งที่ 2 : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน กขป. อำพล_จินดาวัฒนะ มหกรรมสานพลังภาคเหนือ ชุมชนเข้มแข็ง สานพลังพลเมือง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 59

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 54

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือว่า กขป.เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือครั้งที่ 2 ปี 2562 ในหัวข้อ “สานพลังพลเมืองตื่นรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง” มีผู้ร่วมงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ประเด็นสังคมสูงวัย ประเด็นเด็กและเยาวชน ประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็นไฟป่าและหมอกควัน ประเด็นสุขภาวะชาติติพันธ์ โดยในพิธีปิดงานได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่า สช. โดยท่านได้ให้หลักการทำงานขับเคลื่อนสุขภาพหรือว่าสุขภาวะในยุคปัจจุบันนี้ของ กขป. ไว้เป็นภาษาอังกฤษ 3 ข้อคือ S M L โดยดึงมาจากอักษรนำของคำว่า Social Communication , Mapping , และ Learning Through Action โดยเริ่มจาก M แล้วตามด้วย L และ S ตามลำดับ นอกจากนี้ ท่านยังให้ความเห็นว่า กขป. ไม่ใช่ กลไกภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน และก็ไม่ใช่องค์กรภาครัฐหรือภาคราชการ แต่เป็นองค์กรสานพลังเพื่อประชาชน เพราะฉะนั้น กขป. ไม่ควรทำงานเองซึ่งจะทำได้แต่งานเล็กๆที่ไม่สามารถส่งผลสะเทือนใดๆมากนัก อีกทั้ง กขป. ควรทำหน้าที่เชื่อมโครงการทุกภาคส่วนให้ทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนโดยทำหน้าที่เป็นเสมือนเส้นด้ายแนวนอนถักทอเส้นด้ายแนวตั้ง อันได้แก่ ส่วนราชการต่างๆภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและอื่นๆ เพื่อเสริมหนุนให้องค์กรต่างๆเหล่านั้นได้ทำงานในหน้าที่ของตนสำเร็จได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบ win- win

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Jan 20

จำนวนผู้ฟัง:  95

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(31 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)