รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 12 พฤศจิกายน 2562 ตอน งานวันที่อยู่อาศัยโลก เชียงรายพร้อมเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนา : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง วันที่อยู่อาศัยโลก คุณภาพชีวิต ที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 51

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 39

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 37

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 60

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ระดับภาคเหนือ ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในระดับจังหวัดให้เกิดรูปธรรม

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย นายสาโรจน์ อยู่กิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นางสาวภาณี จันทร์ตัน ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานจากศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย - ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย - สำนักงานการเคหะจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ พม. ทุกหน่วย และคณะทำงานสำนักภาคเหนือ - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จังหวัดเชียงราย ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในนาม 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเดินขบวนจากบริเวณหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ถึงสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการจัดการระบบพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดสรรทรัพยากรเพื่อที่ทำกินที่เหมาะสม และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านปัจจัยพื้นฐานที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน โดยการจัดขบวนเดินรณรงค์ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัย 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เครือข่ายบ้านมั่นคงเมือง - เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน - เครือข่ายจัดการที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชนภาคเหนือ - เครือข่ายบ้านมั่นคงชนบท - เครือข่ายชุมชนอุ่นไอรัก - เครือข่ายสวัสดิการชุมชน หน่วยงาน พม. และแกนนำเยาวชนในเขตเมืองเชียงราย รวมประมาณ 900 คน นอกจากนี้ กิจกรรม ณ จุดสิ้นสุดของการเดินขบวนรณรงค์ยังเป็นการตีกลองสะบัดชัย หรือการตี "เอาฤกษ์เอาชัย" ตามคติจารีตของภาคเหนือ และมีการร่วมประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยมีสาระสำคัญ 4 ประการคือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างจริงจังและเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน การสนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่เป็นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง มีการเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดด้านที่ทำกินและที่อยู่อาศัยต่อ คทช. ระดับจังหวัดและอำเภออย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการมีสัดส่วนหรือองค์ประกอบในกลไกการแก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับสภาองค์กรชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงอีกด้วย

และวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือปี 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียวราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายวิชัย นะสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานข้าราชการ และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจาก 17 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่อเตรียมเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในระดับจังหวัด และรูปแบบความสำเร็จการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ต่อนโยบายและสาธารณะ เพื่อผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีนายประนอม เชิมชัยภูมิ ประธานคณะทำงานบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินภาคเหนือและตัวแทนของคณะทำงานภาคเหนือ กล่าวรายงานแทนขบวนองค์กรชุมชนจาก 17 จังหวัด และหน่วยงานภาคีฯ เป้าหมายสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักต่อการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ ที่ดินที่ทำกินและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยแก่สาธารณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการผลักดันให้กลไกในระดับจังหวัดที่มีอยู่ ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้เป็นรูปธรรม โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนากองทุนที่อยู่อาศัยที่ดินและที่ทำกินของผู้มีรายได้น้อยในระดับจังหวัดโดยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและชุมชน

สำหรับภาคเหนือ เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีประเด็นปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ของประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ ทั้งชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากกว่าร้อยละ 85โดยที่ผ่านมาทางเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ดังนี้ โครงการบ้านมั่นคงและชนบท จำนวน 1182 ครัวเรือน โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 2454 ครัวเรือน โดยมีผู้แทน 5 คนรับมอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย องค์กรที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทย ในการสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในเมืองแต่ละเมือง และสืบเนื่องจากองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก การจัดงานจึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคตสืบไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Dec 19

จำนวนผู้ฟัง:  65

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(19 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)