รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 7 พฤศจิกายน 2562 ตอน เชียงราย เมืองแห่งความสุข : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง เมืองแห่งความสุข ภาสกร_ บุญญลักษณ์ ธรรมนูญพระสงฆ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน PM2.5 สช.* * *
Facebook
download

สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้วยการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในทุกระดับ “เชียงราย เมืองแห่งความสุข”

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ.โรงแรมทีคการ์เด้นท์ แอนด์สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จัดเวทีประชุม “เชียงราย เมืองแห่งความสุข” โดยมี นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม มีนายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ 1.ชุมชนมีความสุขด้วยหลักบวรและธรรมนูญพระสงฆ์ 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ 5 มิติ 3. ภูมิคุ้มกัน EF บนฐานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 4.รู้เท่าทันยาชายแดน 5.ปลอดฝุ่นควันพิษ PM2.5 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ปี 2562 "เชียงราย เมืองแห่งความสุข" ในครั้งนี้มุ่งหมายให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้วยการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในทุกมิติและทุกระดับ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเชียงราย ให้เป็นเมืองแห่งความสุข" อันเป็นแนวทางในการตอบสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย ด้วยการนำนโยบายไปขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในระดับต่าง ๆ ตามหลักการในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 อีกด้วย ในการประชุม ได้มีการนำเสนอวิดีทัศน์ผลงานสมัชชาสุขภาพเชียงรายเพื่อร่วมพัฒนาเชียงรายเมืองแห่งความสุข การเสวนาทิศทางการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข นิทรรศการชุมชนมีชีวิตแห่งความสุข 5 ชุมชน การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นชุมชนแห่งความสุข 6 ชุมชนต้นแบบ ได้แก่- ชุมชนสุขภาพพระสงฆ์ด้วยหลัก"บวร"และธรรมนูญพระสงฆ์โดยเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก - ชุมชนสุขภาพผู้สูงอายุด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุ 5 มิติโดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ - ชุมชนสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน - ชุมชนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กด้วย EF บนพื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร - ชุมชนรู้เท่าทันยาชายแดนโดยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประชาชนเชียงราย - ชุมชนอาหารปลอดภัยปลอดสารเคมีโดยชุมชนบ้านสันทางหลวง และชุมชนปลอดฝุ่นควันพิษ PM 2.5 โดยสมาคมยักษ์ขาวเชียงราย ซึ่งภารกิจ ของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 1/ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ 2/ พัฒนาแกนนำหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 3/ สร้างพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะสังคมและสิ่งแวดล้อม จากนั้น ได้ให้สมาชิกจัดเป็นกลุ่มเข้าศึกษาเรียนรู้ชุมชนแห่งความสุข หลังจากนั้น จะได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายตามลำดับต่อไป อันเป็นการสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย "เชียงราย เมืองแห่งความสุข" ให้เป็นเมืองที่มีความสุข ที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Dec 19

จำนวนผู้ฟัง:  55

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(15 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)