รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 5 พฤศจิกายน 2562 ตอน ปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ประจญ_ปรัชญ์สกุล ไฟป่า หมอกควัน งดเผา PM2.5 มลพิษทางอากาศ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 69

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 59

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 58

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 61

จังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ.ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง เชียงราย โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายภาคเอกชน นายพัฒนา สิทธิสมบัติ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการในเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในการประชุม ประธานสรุปการรับมอบนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยบูรณาการอย่างใกล้ชิด ทั้งรูปแบบการบังคับบัญชาสั่งการเป็นแบบหน่วยบัญชาการในพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน จัดให้มีเป้าหมายและการปฏิบัติ ให้ลดปัญหาอุปสรรคในทุกมิติ ร่วมทั้งทหาร พลเรือน ตำรวจ และอาสาสมัคร ลดพื้นที่เผาซ้ำซาก สร้างเอกภาพของชุดข้อมูล สำหรับพื้นที่ป่ากำหนดช่วงลดจุดความร้อนในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ให้รณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผา ให้เร่งการกำจัดเชื้อเพลิงและวัชพืช ให้ อปท.เป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ภาควิชาการและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในทุกระดับ ให้ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ .ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เผาซ้ำซาก ในส่วนของจังหวัดเชียงราย นำข้อสั่งการของกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยให้ใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในทุกระดับ ดำเนินการป้องกันแก้ไขกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 ใช้ระบบ CIS ในการปฏิบัติงาน จัดระบบแจ้งเตือนและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาสัมพันธ์การป้องกันผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงในเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย จัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ ส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วม การใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางแหล่งกำเนิด และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดพื้นที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรงและพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากดาวเทียม ข้อมูลจุดความร้อนใน 75 วันงดเผา และ 60 วันงดเผา ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณเชื้อเพลิง กำหนดสถานที่พักพิงชั่วคราว ร่างแผนปฏิบัติการ แนวทางการจัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ การกำจัดเชื้อเพลิง เชื้อไฟก่อนและหลังประกาศห้ามเผาระดับอำเภอ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทางหลวง และพื้นที่ชุมชน กรณีการตั้งศูนย์บัญชาการเห็นชอบให้จัดตั้งที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และกำหนดขึ้นในทุกที่ที่จะสามารถดำเนินการอย่างเหมาะสมในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งจะใช้มาตรการป้องปรามให้นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเข้มข้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยนวัตกรรม

สำหรับเป้าหมายของจังหวัดเชียงรายในปี 2563 จึงมุ่งไปสู่การผนึกกำลังของทุกภาคส่วนทั้งราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชารัฐ เพื่อให้มีบทบาทในการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถส่งผลตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และแนวทางที่กล่าวว่า “คนเชียงรายพร้อมใจ รักเชียงรายไร้หมอกควัน”

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  14th Nov 19

จำนวนผู้ฟัง:  138

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(29 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)