รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 5 พฤศจิกายน 2562 ตอน สุนทรียสนทนาพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการลีซู : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ คนพิการ นสส. ปางมะผ้า บ้านน้ำริน พมจ.* * *
Facebook
download

ที่ศาลาประชุมหมู่บ้านน้ำริน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน แกนนำชาวบ้านน้ำรินได้เข้าร่วมเวทีสุนทรียสนทนาพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ (นสส.) ภาคเหนือ การประชุมนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบมีส่วนร่วมและคัดเลือกคณะทำงานด้านคนพิการและผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน

โดยที่ประชุมได้เห็นความจำเป็นของการยกระดับการทำงานสุขภาวะคนพิการที่แต่เดิมเน้นการสงเคราะห์พึ่งพิงให้เปลี่ยนเป็นการมีส่วนร่วมครอบคลุมสุขภาพกาบ จิต สังคม และปัญญา โดยให้มีคณะทำงานอันประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำสตรี แกนนำเยาวชน ตัวแทนคนพิการและผู้ดูแล นอกจากนี้ยังจัดให้มีที่ปรึกษาประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)และนักวิชาการด้านพัฒนาชุมชน เข้าร่วมอีกด้วย โดยจะจัดให้มีการประชุมร่วมคณะทำงานและที่ปรึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการแบบมีส่วนร่วมต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  12th Nov 19

จำนวนผู้ฟัง:  82

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(18 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)