รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 8 ตุลาคม 2562 ตอน มูลนิธิกาญจนาบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง มะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนาบารมี ตรวจเต้านม มะเร็ง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

มูลนิธิกาญจนาบารมีเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัฒนา โพธา ผู้แทนมูลนิธิกาญจนาบารมี จัดให้มีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิกาญจนาบารมีเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ และอำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดเชียงราย มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า การลงพื้นที่ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีไทยในระดับต้น ๆ ทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นในสตรีเช่นกัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับประเทศในช่วงระหว่าง ปี 2558 ถึง 2560 พบว่าจังหวัดเชียงรายมีอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมในสตรีสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนใหญ่พบมากในสตรีอายุระหว่าง 40 ถึง 70 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 56 มาพบแพทย์ล่าช้าและมีการลุกลามแพร่กระจาย ฉะนั้นวิธีลดอัตราการเสียชีวิตที่ดีที่สุดคือการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก มี 3 วิธี คือ
1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2. การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์
3. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม
และการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในการนี้มูลนิธิกาญจนาบารมี เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ตลอดถึงทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นและใช้จ่ายในกิจกรรมของมูลนิธิฯ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งและสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้มูลนิธิ ยังได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยเคลื่อนที่ในทุกจังหวัดมาตั้งแต่ ปี 2557 โดยพื้นที่จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง และในปี 2562 ครั้งนี้จัดขึ้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นครั้งที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการกระตุ้นเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอาการของโรค และการรักษา เพื่อสุขภาวะทางกาย ทางใจ ของพี่น้องประชาชน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น - การสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง - การคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม - การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ตรวจเต้านมพบความผิดปกติ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของ และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี และประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 800 คน โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 – 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ภายในหอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Nov 19

จำนวนผู้ฟัง:  80

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(22 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)