รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 3 กันยายน 2562 ตอน เชียงราย ต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกของประเทศและอาเชียน : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ ความเสี่ยง ทีมกู้ชีพ กู้ภัย OSOS โรงเรียนปลอดภัย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 65

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดย นายธนพล เขียวละม้าย ผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พร้อมด้วยนายวีรชล ณะอุโมงค์ และนางสาวเบญจพร อินทร์งาม ผู้ประสานงาน ได้เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการทำงานโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกับนายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางรุ่งทิพย์ นันทสาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ภายหลังจากเข้าพบหารือขอรับนโยบายจาก นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล กับจังหวัดเชียงราย สร้างต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกของประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำหรับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรพัฒนาไม่แสวงผลกำไรที่ดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน และดำเนินการในประเทศไทยภายใต้ชื่อ "องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา โดยทำงานในพื้นที่มากกว่า 160 ชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนภายใต้กรอบนโยบายและแผนการศึกษา 3 เสาหลักประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัยการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน และการศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการฟื้นตัว โดยสอดคล้องกับแผนการจัดการภัยพิบัติระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

สำหรับการพบปะหารือในครั้งนี้ ได้สร้างรูปแบบจำลองโครงสร้าง รูปแบบบูรณาการการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติในสถานศึกษา "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย OSOS" ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 1-4 และ สพม.เขต 36 ก่อนจะขยายแบบไปสู่กิจกรรม แบบเรียนมาตรฐาน และคู่มือจัดการภัยพิบัติที่เหมาะสมและใข้งานได้จริง

โดยในครั้งนี้ ได้มีการพบปะหารือถึงแนวทางการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยหรือ Safe School โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียวราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในการคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยทุกรูปแบบในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมหนุนเสริมทั้งความรู้ ทักษะให้แก่ครู และนักเรียนในการค้นหาจุดเสี่ยง และการจัดการลดความเสี่ยงภายในโรงเรียน ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย

ทั้งนี้ ยังได้มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านการสร้างความปลอดภัยที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นต้นแบบนำร่องไปสู่สถานศึกษาในทุกภูมิภาค สาธารณภัยทุกประเภททั้งชนิด ขนาดและระดับสาธารณภัย ตลอดทั้ง การสร้างเสริมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยหลักการ 3เสาหลักความปลอดภัยแบบรอบด้าน คือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย การจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน และการศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการฟื้นตัว ที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ผลในเชิงรูปธรรมและมีประสิทธิภาพด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  92

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)