รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง 29 สิงหาคม 2562 ตอน โลกเปลี่ยนไป มิติใหม่สุขภาพจิต : จารุณี กฐินหอม

* * *จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สุขภาพจิต ระบบสุขภาพ สื่อสังคมออนไลน์ กรมสุขภาพจิต* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โลกเปลี่ยนไป มิติใหม่สุขภาพจิต” เป็นเวทีเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนผลงาน ประสบการณ์ความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแนวคิด วิชาการใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และต่อยอดการทำงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” ในโลกยุคปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่สามารถแยกออกจากชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงคนที่อยู่คนละทวีป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แค่เพียงเสี้ยววินาที การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทำให้ผู้คนสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตัวเองให้กับเพื่อนบนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเป็นสินค้าที่จำเป็นของผู้คนทั่วโลก ทางด้านนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก องค์การอนามัยโลก ได้แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพจิตของผู้คนในยุคนี้อย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่มากอยู่แล้ว เมื่อต้องพบกับความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกร่วมด้วย จึงต้องใช้ทักษะ ความสามารถในการปรับตัวปรับใจเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เพราะแม้จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตมากขึ้น มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิตอลยุคใหม่ที่บางครั้งก็ยากต่อการทำความเข้าใจ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า มีตัวแปรสำคัญ 5 ปัจจัย ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น คือ 1. การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 2. เด็กเกิดน้อย 3. วัยทำงานลดลง 4. การใช้โลกโซเชียลมากขึ้น เป็นสังคมก้มหน้า เด็กและวัยรุ่นติดเกม ผู้ใหญ่เครียด และ 5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้คนไทยมีความอดทนต่ำ และมีพฤติกรรมการเสพติดเพิ่มขึ้น เช่น ติดเกม ติดอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และใช้กลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตลอดจนขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยมุ่งเป้าให้คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  62

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(9 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)